Privacyverklaring

Privacyverklaring

Verwerken van gegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die de Burenraad van DuPont en Chemours ontvangt bij aanmelding voor de nieuwsbrief of bij het leggen van contact door middel van het contactformulier.

Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt de Burenraad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) in acht. Persoonsgegevens als bedoeld in de AVG zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. De natuurlijke persoon wordt in de AVG aangeduid als betrokkene.

De omgang van persoonsgegevens wordt in de AVG aangeduid met ‘verwerken’. Onder verwerken wordt eigenlijk alles verstaan wat je met persoonsgegevens kunt doen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen en vernietigen. Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt de Burenraad altijd de volgende beginselen in acht:

  • de gegevens worden rechtmatig, correct en transparant verwerkt
  • de gegevens worden alleen voor het doel verwerkt waarvoor ze zijn verkregen
  • de gegevens worden zo beperkt mogelijk verwerkt
  • de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig
  • er wordt vertrouwelijk met de gegevens omgegaan

Burenraad DuPont en Chemours kan de volgende persoonsgegevens, die door betrokkenen zelf zijn verstrekt, verwerken:

  • Naam
  • Email
  • Telefoonnummer

Cookies

De website van de Burenraad maakt gebruik van cookies met als doel om op de hoogte te blijven van het aantal bezoekers en de manier waarop bezoekers de site gebruiken. Wat bijvoorbeeld wordt bijgehouden en bewaard is welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Met deze informatie kan de Burenraad haar website steeds aanpassen met als doelstelling de bezoeker zo goed mogelijk te kunnen bedienen.